Ngày 26/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Tham dự Đại hội có 75 cổ đông tham dự đại diện cho 5.333.384 cổ phần bằng 68,377% vốn điều lệ. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016;

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016

 4. Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

6. Thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7. Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2016 và mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;

Sau hơn 3 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc vào hồi 11h50 phút cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Hacisco

 

 

Ban Tổ chức đón tiếp và phát tài liệu Đại hội cho các cổ đông

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO tại Đại hội

Đại diện Ban Tổ chức khai mạc Đại hội cổ đông.

 Ông Phạm Đăng Minh - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu - trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Ông Đỗ Văn Tiến - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội

 Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016

 Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017

Ông Phạm Đăng Minh - Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông.

 Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

 Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

 Cổ đông tham dự Đại hội

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng CBCNV Công ty tại Đại hội

Đại diện Ban Lãnh đạo cùng CBCNV Công ty tại Đại hội